Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Iniciatíva i2010
Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť

Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť

dokument i2010 (PDF) dokument i2010 (DOC) dokument i2010 annual report (PDF)

Keď Európska rada na svojom zasadnutí na jar 2005 iniciovala partnerstvo pre rast a zamestnanosť ako nový začiatok lisabonskej stratégie, označila vedomosti a inováciu za motor trvalo udržateľného rastu a skonštatovala, že je nevyhnutné vybudovať informačnú spoločnosť pre všetkých občanov, ktorá je založená na zvýšenom využívaní informačných a komunikačných technológií vo verejných službách, v malých a stredných podnikov a domácnostiach.

Informačné a komunikačné technológie sú dôležitým hnacím motorom rastu a zamestnanosti. Štvrtina hrubého domáceho produktu EÚ a 40 % rastu produktivity pochádza z oblasti informačných a komunikačných technológií. Rozdiely hospodárskej výkonnosti medzi vyspelými krajinami je možné vysvetliť výškou investícií do oblasti informačných a komunikačných technológií, ich výskumu a využívania, ako aj konkurencieschopnosťou informačnej spoločnosti a sektora médií. Služby, schopnosti, médiá a obsah v oblasti informačných a komunikačných technológií sú čoraz väčšou súčasťou hospodárstva a spoločnosti.

Za posledné roky sa informačné a komunikačné technológie rozvíjali čoraz rýchlejšie a v súčasnosti vstupujú na masový trh v oblasti informačnej spoločnosti a médií, čo je možné len vďaka rýchlejším a prístupnejším komunikačným prepojeniam medzi rôznymi zariadeniami. Tradičný obsah (napr. filmy, video, hudba) je v súčasnosti prístupný v digitálnom formáte a vznikajú nové služby, ktoré sú od počiatku digitálne, ako napr. interaktívny sofvér. Digitálna konvergencia informačnej spoločnosti a mediálnych služieb, sietí a zariadení sa konečne stáva každodennou realitou. Informačné a komunikačné technológie sú čoraz inteligentnejšie, menšie, bezpečnejšie, rýchlejšie, sú stále zapojené v sieti, ľahšie sa používajú a ich stále častejšie ponúkajú trojdimenzionálny multimediálny obsah.

Na zvládnutie tejto zásadnej technologickej zmeny je potrebná predvídavá politika. Digitálna konvergencia si vyžaduje politickú konvergenciu a pripravenosť prispôsobiť v prípade potreby regulačný rámec tak, aby zodpovedal novovznikajúcemu digitálnemu hospodárstvu.

Komisia navrhuje nový strategický rámec, ktorým sa stanovuje nová širšia politická orientácia, a to iniciatívu i2010 – Európska informačná spoločnosť 2010. Táto iniciatíva podporuje otvorené a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo a vyzdvihuje informačné a komunikačné technológie ako hnací motor integrácie a zvýšenej kvality života. Ako kľúčový prvok prepracovaného lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť sa iniciatíva i2010 zameria na vytváranie integrovanej koncepcie európskej politiky v oblasti informačnej spoločnosti a v oblasti audiovizuálnych médií.

Na základe dôkladnej analýzy otázok týkajúcich sa informačnej spoločnosti a na základe rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami o predošlých iniciatívach a nástrojoch Komisia navrhuje pre európsku politiku v oblasti informačnej spoločnosti a médií tri priority:

  • vytvorenie jednotného európskeho informačného priestoru, ktorý podporuje otvorený a konkurencieschopný vnútorný trh v oblasti informačnej spoločnosti a médií,
  • zintenzívnenie inovácií a investícií v oblasti informačných a komunikačných technológií na docielenie rastu, ako aj početnejších a lepších pracovných miest,
  • vybudovanie európskej informačnej spoločnosti pre všetkých občanov, ktorá podporuje rast a zamestnanosť spôsobom, ktorý je v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a ktorého prioritami sú lepšie verejné služby a zvýšená kvalita života.
 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra